* exhibition

(sk)
27. listopadu 2014 – 28. února 2015
 Muzeum umění a designu Benešov 
“telá bez orgánov, priestor, kam dovidíš. Výstava je súčasťou transmediálneho projektu, ktorý pozostáva z knihy vizuálnej poézie, zvukovej poézie a živých performancií. Spoločnou témou všetkých foriem je zažívanie rôznych aspektov a vrstiev prechodu priestorom, ktoré sa vzájomne preskupujú: zvukovosti, vizuálnosti, plnosti, veľkosti a rôznorodosti. Vzhľadom na podnety vyplývajúce z prezentovaného materiálu je možné výstavu nazvať jazykovo exploratívnou, vzhľadom na využitie rôznych médií sa dá označiť ako multimediálna a z hľadiska sledovania preblikávajúcich významoch a podôb slov v zmysle svetelného kódu, signálu, či reflexie, možno použiť termín lucentná.”
viac info:  plagat   tiráž 

(en)
November 27th 2014 – February 28th 2015
 Museum of Art and Design Benešov 
“bodies without organs, the space as far as you can see. The exhibition is a part of the transmedial project that consists of a visual poetry book, sound poetry and live performances. The uniting theme of all the forms is the experiencing of various aspects and layers met during a transfer through space/room: sonicality, visuality, fullness, size, diversity. The exhibition can be described as language-explorative (based on the impulses arising from the presented material), as multimedial (based on the use of various media), and as lucent (following the flickering significance and word form in the sense of the luminous code, signal or reflection.”
more info:  poster   imprint