reviews

LUCENT
~
“I ja som neraz lúštila Husárovej texty s ceruzkou v ruke, škrtala hlásky, vypisovala iné, prichádzala tak na systém básne. Omnoho intenzívnejšie som si pri tom uvedomovala svoje zastúpenie v literárnej komunikácii, a to nielen ako aktívnej prijímateľky, ale aj čitateľky podieľajúcej sa na “znovunájdení” textu a spolutvorkyne participujúcej na jeho výslednej podobe. V mnohých prípadoch som sa usilovala zachytiť a opísať podstatu premenlivosti textov, ktoré možno – nielen pre ich kinetický aspekt – označiť ako tekuté. Pokúšala som sa tak určiť princíp konkrétnej manipulatívnej autorskej techniky.” Lenka Šafranová: Vizuálna poézia, ktorá má čo povedať. In Glosolália, č. 1/2015, s. 149-152 >>>

~
“Napriek svetelnému názvu s bohatou, až latinskou minulosťou, prevláda v knihe čierny tón podkladu, do ktorého sa výrazne vpisujú biele písmená, obrazce, obrazy, znaky. Akoby svetlo bolo priestorom zápasu, vesmírom, kde sa musí bojovať o svoj deň. V tomto ohľade sa ako rovnako dôležitý, ak nie dôležitejší javí druhý význam slova lucent – priehľadný, splývajúci s pozadím, kde iba niektoré, zvýznamnené časti sa zjavujú, aby synekdochicky ponúkli záchytné body o celku a ľudských črtách tvoriaceho subjektu.”
Ján Gavura: lucent. In Vertigo, č. 1/2014.

~
“Autorka aj v aktuálnej knihe uplatňuje rozmanité literárne stratégie a hry, nachádza sa tu vizuálna poézia, anagramové básne, texty uplatňujúce apropriáciu, jazykové hry atď.”
Michal Rehúš: Noty prázdnoty. In Kloaka, č. 2/2014. >>>

~
“Knihu čteme mnohokrát, slova a významy se vynořují a zase zanořují, cítíme, že musíme rozšířit podoby a způsoby našeho „čítania“ textů. Vizuálnost, zvukovost, intertextualita, intertenze mezi texty a mezi slovy na jedné stránce. A hlavně pohyb. Knihu vnímáme v jakémsi pohybu, který je chaotický i dovedně uspořádaný. Domýšlíme si barvy, detaily, stále cítíme, že cosi chybí, aby kniha měla ještě další z rozměrů, ale pocit neúplnosti nás zároveň provokuje k dalším způsobům, jak uchopit text, „vizualitu“ knihy jinak.”
Josef Straka: Ticha neexistují v podobě šumu. In TVAR, č. 6/2014, s. 23 >>>

~
“Jej aktivita poukazuje na priepustnosť hraníc medzi jednotlivými médiami (preto sa plnohodnotný zážitok dostaví až v spojení so zvukmi a pohyblivým obrazom), ale aj táto knižka patrí jednoznačnej literatúre. Skúma hranice básnickej i bežnej reči, ale deformácie sú v mene formy a normy – možno inej, možno novej, možno neobvyklej, ale predsa len tvarovosti.”
Daniel Hevier: Nosnosť inej reči. In Rádio Devín, 22.3.2014. >>>

~
lucent appears in TVAR, 6/2014. >>>
~
lucent appears in VLAK 2013. >>>
~
lucent appears in Tapin2 Collection:Totalement/totale Action/actuelle Poésie/poetry/poesia Internationale/inadmissible/inouïe Nouvelle/now/new v.2.0
Tapin2, edited by Julien d’Abrigeon>>
~
lucent mentioned in journal Dobrá adresa
Michal Šanda in Dobrá adresa, č. 3/2014, s. 33>>
~
LIMINAL

~
“The heavily constraint-based, Oulipian poems enhance the possibilities of the visual (“diagrammatic”) mimesis beyond traditional poetry besides utilizing traditional onomatopoeia – they may suggest sounds (as for example the “s’s” in “Morning machines” may suggest the rustling of blankets) and encourage non-linear reading (typeset as scattered over the page, turned upside down, etc.).”
Olga Peková: Intermedia & The Posthuman: On Zuzana Husárová.In VLAK 2013, s. 388-391. >>>

~
liminal je zbierka, ktorá je skutočne plná oslobodzujúcich básní, umožňujúcimi čitateľovi a čitateľke vydať sa na cestu vlastných asociácii. Texty však zároveň pevne nesú svoj význam, ktorý siaha od globálnych tém vnímaných cez zvuky, vône a atmosféru až po najosobnejšie prežívanie. liminal je majstrovsky hravá, originálna, plná energie a dokazuje, že experimentálna poézia a multimediálne projekty majú v umení svoju silnú pozíciu.”
Petra Blšťáková: Prchavosť zachytená v hre slov. In Glosolália, č. 4/2013, s. 98-102. >>>

~
“Zbierka je precízne vystavaným experimentálnym konceptom – takým, ku ktorému sa oplatí vracať, pretože jeho potenciál sa nevyčerpáva návodom na recepciu či dvoma prečítaniami. Básne tvoria kompaktný celok, novými čítaniami ho však jemne pozmeňujeme – aj v závislosti od nášho skúsenostného horizontu.”
Derek Rebro: Aký tvorca, taký concept. In Pravda online a Glosolália online. >>>

~
“DJky tachykardia a chaosdroid mixují postupy, barvy, slova, pocity a zvuky do setu, ze kterého čiší pop/avant radost z elektronických médií, objevu a subkultury mnohem víc než akademické zájmy. V živém předvedení má navíc celkem šmrnc, který lze sdílet i kolektivně. Aby tak nakonec ještě poezie byla cool!”
Olga Peková: liminal: Na hraně tištěného. In Psí víno, č. 65, s. 82-84. >>>

~
“These poems work within regular frameworks of transit, time, and the alphabet while also turning eccentrically. There are idiosyncratic moments here and language that wobbles and intersects orthographically. Constrained, progressing, and cycling, liminal also suggests narratives and shares grounded experiences, a fresh and intriguing combination.”
Nick Montfort

~
“The book’s spatio-temporal structure provides a through-line: as the speaker progresses from morning to night, she traverses landscapes external and internal, learning a new world far from home while venturing further inward to the personal material of memory and romance. All that is air melts into solid
matter here, where “from the plastic spoon I slurp the last remains of memories.” Drawing on both found and invented language, this work’s ear is always attuned to sound, letting it propel the speaker, whose aim and game are “answering words backwards,” as she navigates the these liminal boundaries.”
Amaranth Borsuk

~
liminal appears in HA!Art, No. 42, 2/2013. >>>
~
liminal appears in the international book of visual poetry, Raume fur Notizen, 2013, Wien: edition ch >>>
~
liminal appears in VLNA, č. 49, 2011.
~
LIMINAL & LUCENT

“Slová a slovné spojenia, ktoré sú neraz súčasťou výrazne súčasných kultúrnych (politických, mediálnych, humanitnovedných, vedecko-technických) diskurzov (trespassing, transparency, flow, fractual, unbiased, bullets, media a pod.), fungujú ako relatívne samostatné významové jednotky, ich izolovanosť je až na výnimky narúšaná len spoločnou doménou, z ktorej prvky pochádzajú, a spojením s názvom oddielu knihy, názvom básne, resp. konceptom celého projektu. Výsledok percepcie sa vďaka tomu podobá zbežnému čítaniu/listovaniu/browsovaniu (napr. v Morning machines, Machinaffairs), vzniká dojem chaosu, simultaneity vnímania, výraznejšiu estetickú hodnotu však v týchto polohách liminal nedosahuje.”
Ivana Hostová: Má Husárová Filip(a)? Poznámky k súčasnej .*mediálnej poézii. In Romboid, č. 9-10/2014. >>>

~
“Zvukovú realizáciu, procesované arteficiálne prednesy slov a zvukov možno pokladať za zaujímavý odraz asociatívneho myslenia obsiahnutého v jednotlivých textoch. V porovnaní s rôznymi typmi experimentálnej hudby však ide o partikulárny prejav, keďže segmentované slovo, šum, je len podklad a zárodok vzďaľujúci sa od sémantiky a ešte nepoznajúci hudbu (elektroakustickú, field recording). Silná nie je zvuková rovina sama osebe, ale asociatívnosť, mechanizmus podobnosti vlastný tejto produkcii a kontúrovitosť významov.”
Pavol Markovič: Hranice poézie, hranice epistémy (nad experimentálnou poéziou z rokov 2012-2014). In Romboid, č. 5-6/2014. >>>